کدخبر : 457


شروع اجرای عملیات آسفالت مسیر دسترسی به مسکن مهراجرای عملیات آسفالت مسیر دسترسی مسکن مهر توسط پیمانکار مربوطه آغاز گردیده که با اجرای این پروژه مشکل رفت و آمد شهروندان ساکن در مسکن مهر نیز رفع می گرذذ.یکشنبه 8 ژانویه 2017 - 3:34

اجرای عملیات آسفالت مسیر دسترسی مسکن مهر توسط پیمانکار مربوطه آغاز گردیده که با اجرای این پروژه مشکل رفت و آمد شهروندان ساکن در مسکن مهر نیز رفع می گرذذ.

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b0%db%b5_%db%b1%db%b2%db%b5%db%b0%db%b4%db%b6

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b7%db%b0%db%b1%db%b0%db%b5_%db%b1%db%b2%db%b5%db%b0%db%b3%db%b7

Share
دیدگاه شما